Potwierdzanie kompetencji personelu badań nieniszczących według standardów światowych

Marta Wojas

Abstrakt


Odpowiednie i odpowiednio potwierdzone kompetencje pracowników to dzisiaj główna troska i wymaganie każdego pracodawcy. Personel NDT stanowi szczególne ogniwo w łańcuchu działań zmierzających do najwyższej jakości i bezpieczeństwa eksploatacyjnego urządzeń technicznych. Kompetencje personelu NDT na świecie potwierdzane są w oparciu o EN ISO 9712:2012. W artykule przedstawiono problematykę związaną z certyfikacją wg ww. normy, a w tym ogólny schemat certyfikacji. Określono przypadki, w których jest wymagana lub oczekiwana certyfikacja. Omówiono również kompetencje poszczególnych stopni kwalifikacji i ich odpowiedzialności w związku z zakresem możliwych upoważnień. Odniesiono się do obowiązków i odpowiedzialności pracodawców osób certyfikowanych. Wskazano na wymagania akredytacyjne dla personelu zatrudnionego w laboratorium badań nieniszczących. 

Confirmation of the competence of NDT personnel according to the world standards 

Adequate and properly confirmed the competence of employees is a major concern and requirement of each employer nowadays. NDT personnel is a special link in the chain of actions aimed at the highest quality and operational safety of technical equipment. NDT personnel competences in the world are confirmed on the basis of EN ISO 9712: 2012. The paper is managing to deal with all of the important problems connected with the certification by the above standards as well as the general scheme of certification. Required or expected certification fields and cases are discussed. It also presents the competence of various levels of qualifications and their responsibilities in the relation to the range of possible authorizations to operate. The duties and responsibilities of employers of certified persons was indicated. The accreditation requirements for staff employed in non-destructive testing laboratory was pointed to. Słowa kluczowe


personel NDT; kompetencje; certyfikacja; NDT personnel; competences; certification

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


PN-EN 17024:2012 Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby.

PN-EN ISO 9712:2012 Badania nieniszczące – Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących.

Dyrektywa 97/23/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 maja 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych.

CEN/TR 15589 „Non destructive testing — Code of practice for the approval of NDT personnel by recognised third party organisations under the provisions of Directive 97/23/WE (Badania nieniszczące –Praktyka zatwierdzania personelu badań nieniszczących zgodnie z postanowieniami dyrektywy 97/23/WE przez uznane jednostki trze- ciej strony).

PN-EN 13445-5 Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe – Część 5: Kontrola i badania.

PN-EN 13445-2 Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe – Część 2: Materiały.

PN-EN 10222-4 Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe – Część 4: Stale spawalne drobnoziarniste o podwyższonej granicy plastyczności. [9] PN-EN 10222-1 Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe. Ogólne

wymagania dotyczące odkuwek swobodnie kutych

PN-EN 10228-2 Badania nieniszczące odkuwek stalowych – Badanie penetracyjne.

EA-4/15 G:2015 Akredytacja w badaniach nieniszczących.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v87i12.542

Refbacks

  • There are currently no refbacks.