Wyznaczanie dopuszczalnej wielkości szczeliny w złączu spawanym ze względu na możliwość jego pękania

Krzysztof Werner, Kwiryn Wojsyk

Abstrakt


Praca przedstawia podstawowe zależności i wzory stosowane do wyznaczania dopuszczalnej wielkości szczeliny w złączu spawanym ze względu na możliwość jego pęknięcia. Wyznaczono dopuszczalne wielkości szczeliny dla dwóch typów stalowych złączy spawanych z uwzględnieniem założonego modelu rozkładu naprężeń własnych. Obliczenia wykonano na podstawie krytycznych właściwości materiałowych złącza, stosowanych w mechanice pękania, tj: odporności na pękanie i krytycznej wartości rozwarcia czoła pęknięcia. Właściwości te wyznaczono na podstawie wyników badań udarności złączy spawanych. 

Calculating the permissible size of the fissure in welded joint because of the possibility of his cracking 

Abstract

The work presents basic dependences and formulas applied to calculating the permissible size of the fissure in welded joint because of the possibility of his cracking. The permissible sizes of the fissure were evalu- ated for two types of steel welded joints with the regard put model of the residual stress distribution. The calculations were made on the basis of the critical material proprieties of welded joint, applied in the mechanics of cracking, i.e.: fracture toughness and the critical value of crack tip opening displacement. These proprieties were assigned on basis of the test results of impact resistance of welded joints. Słowa kluczowe


złącza spawane; kruche pękanie; niezgodności złączy spawanych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kocańda S.: Zmęczeniowe pękanie metali, WNT Warszawa 198.

Neimitz A.: Mechanika pękania, PWN Warszawa 1998.

Brózda J.: Wprowadzenie do mechaniki pękania, Instytut Spawalnictwa Gliwice 2008.

Rykaluk K.: Pęknięcia w konstrukcjach stalowych, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne Wrocław 2000.

Słania J., Staniszewski K., Hyc K.: Ocena przełomów złączy spawanych po próbie łamania. Przegląd Spawalnictwa 12/2013 s. 142-151.

Stasiuk P., Karolczuk A., Kuczko W.: Rozkład naprężeń w krzyżowym złączu spawanym z uwzględnieniem rzeczywistego kształtu spoiny. Przegląd Spawalnictwa 1/2014 s. 29-33.

Prażmowski M., Rozumek D.: Rozwój pęknięć przy cyklicznym zginaniu w złączu cyrkon-stal powstałych w wyniku zgrzewania wybuchowego. Przegląd Spawalnictwa 4/2014 s. 45-50.

Bański R., Rozumek D.: Rozwój pęknięć zmęczeniowych w bimetalach stal-tytan wykonanych metodą zgrzewania wybuchowego (platerowania). Przegląd Spawalnictwa 4/2012 s. 9.

Wichtowski B.: Obliczenia złączy spawanych poddanych obciążeniom statycznym i zmęczeniowym według Eurokodu 3. Przegląd Spawalnictwa 1/2011 s. 15.

Wichtowski B., Wichtowski M.: Wytrzymałość zmęczeniowa spoin czołowych z nakładkami wg Eurokodu 3. Przegląd Spawalnictwa 3/2011 s. 36.

Werner K., Wojsyk K.: Analiza możliwości kruchego pękania spawanych elementów konstrukcji stalowych. Przegląd Spawalnictwa 5/2015 s. 91-93.

Miśta J. Ocena dopuszczalności niezgodności spawalniczych dokonywana na postawie mechaniki pękania w złączach ze stali typu S355 w różnych temperaturach. Praca magisterska pod kier. K. Wojsyka, Częstochowa 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v87i10.487

Refbacks

  • There are currently no refbacks.