Wpływ warunków napawania obręczy kół zestawów kolejowych na właściwości warstw

Piotr Białucki, Stefan Kozerski

Abstrakt


Określono wpływ wybranych warunków napawania obręczy kół wykonanych ze stali P60T, kolejowych zestawów kołowych na właściwości napoin. Obręcze napawano łukiem krytym drutem SpG4N wraz z topnikiem TASt6. Napoiny poddano badaniom metalograficznym makro- i mikroskopowym oraz określono rozkład twardości na przekroju obręczy. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że przy zachowaniu ściśle określonych warunków technologicznych procesu możliwe jest napawanie obręczy ze stali P60T i uzyskanie dobrych właściwości mechanicznych. 

influence of the hoop wheels hard-facing conditions on the weld metal properties 

The influence of selected conditions surfacing of hoop wheels made of steel P60T railway wheel sets on the properties of weld metal was investigated. Submerged arc with the wire SpG4N and flux TASt6 to surfacing of the wheel hoops was applied. Metallographic macro- and microscopic investigations were carried out. The distribution of the hardness on the hoops sections were determined. The results obtained allow to conclude that, under strictly defined conditions of technological process, it is possible hard-facing of hoops made of steel P60T and achieve good mechanical properties. 
Słowa kluczowe


napawanie; napawanie kół; właściwości powłok

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Białucki P., Kozerski S.: Wpływ rodzaju topnika i drutu przy spawaniu łukiem krytym stali P55 na własności napoiny. Przegląd Spawalnictwa. 2002 R. 74, nr 8-10, s. 109-111.

Białucki P., Kozerski S.: Możliwości napawania zestawów kołowych bez wywiązywania. Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce. 2005 nr 1, s. 19-23, 6 rys.

Romaniszyn Z.: Wpływ konstrukcji kół normalnotorowych pojazdów szynowych na ich współdziałanie z torem. TTS nr 6-7, s. 44-48, 1995.

Krasowski A.: Zwiększanie trwałości eksploatacyjnej obręczy zestawów kołowych metodą hartowania powierzchniowego obrzeża. TTS nr 11-12, s. 36-40, 1995.

Możliwości regeneracyjnego zmechanizowanego napawania obręczy kolejowych zestawów kołowych. Komunikat ZDISu w Gliwicach, TTS nr 11-12, s. 35, 1995.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v83i10.466

Refbacks

  • There are currently no refbacks.