Celowość i możliwości obniżenia kosztów nakładania antykorozyjnych powłok metalowo-malarskich natryskiwanych cieplnie

Witold Milewski

Abstrakt


Na podstawie analizy doświadczeń krajowych i zagranicznych opisano wpływ zastosowanej metody ochrony konstrukcji przed korozją na tzw. cykl życia obiektu, czyli koszty wykonania powłoki ochronnej i jej konserwacji przez cały przewidziany okres użytkowania obiektu i wynikającą z niej celowość stosowania powłok metalowo-malarskich natryskiwanych cieplnie. Omówiono ustanowione w tym zakresie normy i obowiązujące lub zalecane przepisy krajowe oraz stosowane na ich podstawie technologie. Udowodniono konieczność wprowadzenia w tym zakresie zmian. Opisano wpływ rodzaju zastosowanych urządzeń i kwalifikacji personelu na koszty procesu. 

Possibilities and purposefulness of cost reduction in application of thermal sprayed anticorrosive metal-paint coatings 

Abstract

Influence of anticorrosion protection applied on structures on so called life-cycle of an object was analysed on the base of national and international practice including costs of application of thermal sprayed metal- paint coatings and maintenance during whole foreseeable exploitation of an object and resulting purposefulness of thermal sprayed metal-paint coatings. Effective standards and recommended regulations in this area as well as elaborated on their base technologies were discussed. Necessity of changes in this area was proven. Impact of types of used machinery and staff qualifications on the process costs was described. 
Słowa kluczowe


natryskiwanie cieplne; powłoki antykorozyjne; powłoki metalowo-malarskie; thermal spraying; anticorrosive coatings; metal-paints coatings

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


L. Kwiatkowski, W. Milewski: Powłoki metalowe w ochronie przed koro- zją konstrukcji stalowych. Informator Gospodarczy PIKS 2009.

PN-EN ISO 14713-1:2010 Powłoki cynkowe - Wytyczne i zalecenia do- tyczące ochrony przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza - Część 1: Zasady ogólne dotyczące projektowania i odporności korozyjnej.

Thermal Spray Coatings-Past, Present & Future Ted Call – District Sales Manager KTA – Tator, Inc Pittsburgh, Pennsylvania, USA.

DOT Wirginia 6-02.5 (13) OPT3FB6 Corrosion Protection August 2010.

Metallized coatings for corrosion control of naval ship structures and components. National Research Council (U.S.) National Materials Advisory Board. Washington, D.C.: National Academy Press, 1983.

Karsten Mühlberg Corrosion Protection for Windmills Onshore and Off-shore. Hempel (Germany Ltd. Cologne (Germany), August 2004.

Phil Rahrig “Analyzing costs of galvanizing structural steel, Plant Engineering October 2004.

A.H. Roebuck, G.H Brevoort, “Coating Works Costs: Computer Application and Inspection”, CORROSION/86, National Association of Corrosion Engineers, Houston, Texas, 1986.

W. Milewski, J. Kobus, A. Olbrycht: Koszt wykonania i eksploatacji powłok metalowych i metalowo-malarskich chroniących konstrukcje stalowe przed korozją. V Konferencja Naukowo-Techniczna PSK „Współ- czesne technologie przeciwkorozyjne”, 2011r.

Nowe definicje antykorozji dzięki zastosowaniu aktywowanego cynku. Konstrukcje Stalowe Nr 2/2015 s.

PN-EN ISO 12944-5:2009 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-EN ISO 2063:2006 Natryskiwanie cieplne – Powłoki metalowe i inne nieorganiczne – Cynk, aluminium i ich stopy.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.200 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 r. Nr 63, poz. 735).

Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych - nowelizacja w 2006 r.

W. Milewski, A. Olbrycht., Sz. Pawlik: Wpływ parametrów natryskiwania na koszty procesu i odporność na korozję powłok natryskiwanych łukowo. Inżynieria Powierzchni Nr 4/2014, s. 31-37.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v87i9.444

Refbacks

  • There are currently no refbacks.