Ocena stanu technicznego kołpaków generatorów na podstawie pomiarów magnetycznych niestabilności austenitu dla stali G18H18

Main Article Content

Zbigniew Hilary Żurek
Stefan Sieradzki
Jan Adamek

Abstract

Austenityczne stale są wykorzystywane do wykona- nia kołpaków wirników generatorów oraz bandaży, a także na bandaże do transformatorów i nakrętki. Takie stale powinny charakteryzować wysoka oporność, przenikalność magnetyczna mniejsza niż 1,3 μr i wysoka wytrzymałość mechaniczna. Te właściwości nie powinny się także zmieniać pod wpływem obciążenia mechanicznego i cieplnego. Ze względu na nietrwałość austenitu niklowego, część niklu zastępuje się manganem. W artykule przedstawiono wyniki badań stabilności austenitu chromowo-manganowego w eksploatowanych kołpakach wirników generatorów. W chwili obecnej ocena przydatności kołpaków do dalszej eksploatacji oparta jest na badaniach ultradźwiękowych. Pomiary magnetyczne polegające na detekcji niestabilności austenitu w korelacjach mechanicznych i termicznych są alternatywą dla pomiaru tłumienia fali ultradźwiękowej, a ponadto dają pełniejszy obraz wyeksploatowania kołpaków. 

Assessment of technical condition of generator rotors end winding retaining rings based on magnetic measurements of instability of g18H18 steel austenite

Abstract

Austenitic (non-magnetic) steels are used in construction of generator rotors retaining rings and bandages as well as transformers’ bandages and bolts. Such steels should be characterized by high specific resistance, magnetic permeability less than 1,3 μr and high mechanical strength. In addition, these properties should not change due to possible mechanical and thermal load conditions. Since nickel austenite (γ → α), is not durable, some nickel is exchanged for manganese. The paper presents results of investigating stability of chromicmanganic austenite of used rotor retaining rings. At present the assessment of retaining rings, technical condition and their serviceability is conducted by ultrasonic wave attenuation tests. The magnetic measurements based on the detection of the instable austenite, which in the mechanical and thermal correlations constitute an alternative for the diagnostic testing and moreover they provide more complete picture of the retaining ring exploitation. 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
Z. H. Żurek, S. Sieradzki, and J. Adamek, “Ocena stanu technicznego kołpaków generatorów na podstawie pomiarów magnetycznych niestabilności austenitu dla stali G18H18”, Weld. Tech. Rev., vol. 83, no. 13, Dec. 2011.
Section
Articles

References

Żurek Z.H., Janeczek T., Maciejewski J.: Steel Magnetic Parameters as Material Fatigue Diagnostics Criterion, NDT.net, Issue 2009-03, s. 251-257.

Żurek Z.H., Cząstkiewicz Z.: Pomiary magnetyczne stali paramagnetycznych, PAK, Pomiary Kontrola Automatyka, IV/2009, s. 229-232.

Żurek Z.H.:Opracowaniemetodymagnetycznejdowczesnej detekcji procesów zmęczeniowych w stalach niskostopowych niskowęglowych, N N507 0807 33.

Żurek Z.H., Madej H.: Parametryczno magnetyczna procedura wczesnej diagnostyki wyeksploatowania elementów ze stali konstrukcyjnych stosowanych w instalacjach energetycznych i transporcie, Zeszyty problemowe – maszyny Elektryczne Nr88/2010, s. 217-223.

Dobosiewicz J., Adamek J.: Ocena stanu kołpaków wirników turbogeneratorów, Energetyka 3/2006.