Koszty wytwarzania powłok metodami natryskiwania cieplnego

Sławomir Morel

Abstrakt


Opisano przeznaczenie i zakres zastosowania powłok natryskiwanych cieplnie. Przedstawiono przybliżoną kalkulację kosztów wytwarzania powłok metodami płomieniowej i elektrycznej metalizacji natryskowej oraz natryskiwania plazmowego. Określono zużycie materiałów powłokowych (w kg/m2 na 0,1 mm grubości powłoki) przez wprowadzenie współczynnika korygującego stanowiącego stosunek gęstości najczęściej stosowanych materiałów powłokowych względem gęstości stali (przeciętne zużycie stali na wytworzenie powłoki o grubości 0,1 mm wynosi 1 kg/m) oraz przytoczono ceny (w euro) ważniejszych materiałów powłokowych, zużywanych mediów, energii elektrycznej oraz ludzkiej pracy. Zestawiono wydajność krajowych palników metalizacyjnych (gazowych i elektrycznych) oraz plazmotronu i podajnika proszków oraz uzyskane wyniki pomiarów dotyczące sprawności osadzania się na metalowym podłożu ważniejszych materiałów natryskiwanych plazmowo. 

Coating maufacturing costs with the use of thermal spraying methods  

Abstract

The paper presents the purpose and scope of thermal sprayed coating applications. It shows the approximate cost calculation of producing a coating by flame, electric and plasma spraying. It is specified the consumption of coating materials (in kg/m2 to 0.1 mm thickness) by a correction factor which is the ratio of the density of the most commonly used coating materials relative to the density of steel (the average consumption of steel to produce the film with a thickness of 0.1 mm is 1 kg/m) and quoted prices (in euro) of the most important coating materials consumed media, electricity and labour. It is also summarizes the performance of the domestic torches and guns (gas and electric, the plasmatron and the powder feeders. The results of measurements of the efficiency of deposition on a metal substrate the major plasma sprayed materials are also presented. 
Słowa kluczowe


natryskiwanie cieplne; koszt powłok; thermal spraying

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Morel S.: Opracowanie i wdrożenie technologii plazmowego natryskiwania powłok. Sprawozdanie z pracy BZ – 12 – 8/86 - CPBR 2.4. Politechnika Częstochowska 1990, niepublikowane.

Smolka K.: natryskiwanie cieplne. Poradnik dla praktyków Seria Techniki spawalnicze, t. 15, Dusseldorf 1985.

Brennek J.: nowe pistolety do natryskiwania cieplnego. materiały Konferencyjne SITPH, Komitet Eksploatacji maszyn i Urządzeń EKSPLOHUT’ 88, Beskid Śląski 1988.

Morel S.: Powłoki natryskiwane cieplnie, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1997.

Morel S.: Application of plasma-sprayed coatings in heat absorption by radiated walls. Archiwum Energetyki tom XLI nr 3-4/2011 s. 111-126.

Morel S.: Zastosowanie powłok w hutniczych urządzeniach grzewczych. Hutnik, Wiadomości Hutnicze nr 5/2011 s. 449-452.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v84i8.363

Refbacks

  • There are currently no refbacks.