Ocena rozkładu wytrzymałości betonu w belkach żelbetowych za pomocą badań sklerometrycznych; Distribution of the strength of concrete in reinforced concrete beam using sclerometer test

Artur Wójcicki

Abstrakt


Streszczenie

w artykule podano ocenę rozkładu wytrzymałości betonu metodą nieniszczącą w belkach żelbetowych. Określenia wytrzymałości betonu dokonano dwiema metodami: niszczącą i nieniszczącą. Porównanie wyników badań uzyskanych różnymi metodami wykazało dobrą zgodność. weryfikację rozkładów wytrzymałości betonu belek uzyskanych metodą sklerometryczną przeprowadzono na podstawie procesu rozwoju rys oraz wytężenia poszczególnych przekrojów belek. Analiza uzyskanych wyników umożliwiła wyciągnięcie wniosków dotyczących możliwej korelacji rozkładu wytrzymałości betonu i morfologii rys. 

Abstract

In this paper the concrete strength evaluation is obtained with non-destructive method in the reinforced con- crete beams. Determining of the strength of concrete was accomplished with two methods: destructive and non-destructive. The results comparison is obtained with different methods in a good agreement. The distribution verification of concrete strength of the beams was received with non-destructive method based on process of cracks evolution and level of load in each section of beams. The obtained results analysis permitted for conclusions concerning possible correlation of distribution of concrete strength and the morphology of cracks. Słowa kluczowe


badania nieniszczące; wytrzymałość; konstrukcja budowlana; beton; non-destructive tests; strength; building structure; concrete

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Runkiewicz L.: Stosowanie metod nieniszczących do oceny bezpieczeństwa, trwałości i niezawodności konstrukcji bu- dowlanych. wyd. www.badania-nieniszczące.info/Badania... runkiewicz_03_05_r03.

Runkiewicz L.: wpływ wybranych czynników na wyniki badań sklerometrycznych betonu. wyd. ITB, Warszawa, 1994.

Runkiewicz L.: wpływ statystycznej analizy wyników badań nie- niszczących na ocenę betonu w konstrukcji. Prace ITB, nr 1/81.

Runkiewicz L.: Badania konstrukcji „in situ” w rzeczoznawstwie budowlanym. Materiały Konferencyjne „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”. Wyd. Pol. Świętokrzyska,

Kielce, 1996.

PN-B-06262:1974 nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu n.

Metoda sklerometryczna do badań wytrzymałości betonu w konstrukcji. Instrukcja ITB nr 210.

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach. Część 2. Badanie nieniszczące. Oznaczanie liczby odbicia.

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v86i11.32

Refbacks

  • There are currently no refbacks.