Zastosowanie zgrzewania wybuchowego do wytwarzania kompozytów metalowych z osnową aluminiową

Grzegorz Rogalski, Dariusz Fydrych, Włodzimierz Walczak

Abstrakt


Energia wybuchu może zostać wykorzystana do realizacji wielu procesów technologicznych, m.in. wytwarzania złączy zgrzewanych, prasowania proszków, tłoczenia, odprężania i utwardzania metali. Bardzo interesującym zastosowaniem technologii zgrzewania wybuchowego jest wytwarzanie kompozytów metalowych. W artykule scharakteryzowano kompozyty metalowe i zgrzewanie wybuchowe jako jedną z metod ich otrzymywania. Przedstawiono autorską technologię uzyskiwania kompozytów metalowych z osnowią aluminiową wzmocnionych wysokostopowymi drutami stalowymi. Na podstawie wyników badań metalograficznych, wytrzymałościowych oraz analitycznych wykazano przydatność wykorzystania energii wybuchu do wytwarzania kompozytów z aluminium wzmacnianego drutami stalowymi oraz zaproponowano kierunki dalszych badań. 

Application of explosion welding for fabrication of aluminum matrix metal composites 

Abstract

The energy of explosion can be used to implement a number of processes, including manufacturing of explosion welded joints, pressing powders, press forming, annealing and hardening of metals. Highly interesting application for explosion welding technology is the production of metal composites. The article characterizes the metal composites and explosion welding as one of the methods for obtaining them. An original technology of obtaining metal composites with aluminum matrix strengthened with steel wires was presented. Based on the results of metallographic, strength and analytic tests the suitability of the use of energy of explosion to produce composites of aluminum strengthened with steel wires was demonstrated and directions for future research were suggested. 
Słowa kluczowe


zgrzewanie wybuchowe, kompozyty; explosion welding

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babul W.: Odkształcanie metali wybuchem. WNT, Warszawa 1980.

Dieribas A.A.: Fizika uprocznienija i swarki wzrywom. Nauka, Nowosibirsk 1980.

Hokamoto K., Chiba A., Fujita M., Izuma T.: Single-shot welding technique for the fabrication of multilayered metal base composites: effect of welding parameters leading to optimum bonding condition. Composites Engineering, vol. 5, no. 8, s. 1069-1079, 1995.

Kapuściński J., Puciłowski K., Wojciechowski S.: Kompozyty – podstawy projektowania i wytwarzania. Oficyna Wydawnicza PW. Warszawa 1993.

Karpinos D.M. i inni.: Procznost kompoziycionnych materiałow. Nauka Dumka, Kijew 1978.

Nishida M., Minakuchi K., Anado K., and Araki T., Hyodo K.: Fabrication of high-strength steel fiber reinforced metal matrix composites by explosive bonding and their tensile properties. Welding International, vol. 9, iss. 3, January 1995, s. 179-184.

Rogalski G.: Badania właściwości kompozytu drut stalowy plus aluminium zgrzewanego wybuchowo. Praca dyplomowa inżynierska. Gdańsk 1998.

Rogalski G.: Technologia zgrzewania i właściwości płyt z aluminium i stopów zbrojonych drutami stalowymi. Praca dyplomowa magisterska. Gdańsk 2000.

Śleziona J.: Podstawy technologii kompozytu. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 1998.

Walczak W.: Zgrzewanie wybuchowe metali i jego zastosowanie. WNT, Warszawa 1989.

PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne złączy spawanych.

PN-EN ISO 6892-1:2010P Metale. Próba rozciągania -Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej.

PN-EN 1321:2000 Spawalnictwo. Badania niszczące metalowych złączy spawanych. Badania makroskopowe i mikroskopowe złączy spawanych.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v85i6.249

Refbacks

  • There are currently no refbacks.