Ocena jakości złączy spawanych ze stali x6Cr17 i x5CrNi18-10 stosowanych w wymiennikach ciepła

Main Article Content

Andrzej Ambroziak
Piotr Białucki
Wiesław Derlukiewicz
Artur Lange

Abstract

Przemysłowe urządzenia grzewcze często stanowią spawaną konstrukcję stalową wykonaną z cienkościennych rur i blach ze stali nierdzewnych. W obudowie o kształcie bryły prostopadłościennej umieszczone są rury powietrzne (rys. 1). We wnętrzu obudowy znajduje się komora spalania gazu, a cała przestrzeń obudowy jest przedzielona grodziami ukierunkowującymi odpowiednio przepływ spalin. Z obudową łączą się też rurki do odprowadzenia kondensatu, rura kominowa, tunel palnika itp. Główne połączenia spawane występujące w wymiennikach ciepła to złącza blach obudowy oraz połączenia rur powietrznych z blachą obudowy. Z uwagi na wymaganą szczelność są to spoiny ciągłe. 

Quality assesment of X6cr17 and X5crni18-10 steels welded joints used in heat exchanger 

Abstract

Industrial heaters are often a welded steel construction made of thinwalled tubes and sheets of stainless steel. In the case of a rectangular-shaped blocks are placed air pipe (fig. 1). Inside the cabinet is a gas combustion chamber, and the whole of the enclosure is divided by bulkheads targetable properly exhaust flow. With housing combine a tube to drain condensate flue pipe tunnel burner, etc. Main welded joints occurring in heat exchangers are sheet joints housing and the air pipe joints with sheet metal casing. In view of the required tightness they are continuous weld. This paper presents the results of the quality of joints found in industrial and commercial heating. 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
A. Ambroziak, P. Białucki, W. Derlukiewicz, and A. Lange, “Ocena jakości złączy spawanych ze stali x6Cr17 i x5CrNi18-10 stosowanych w wymiennikach ciepła”, Weld. Tech. Rev., vol. 85, no. 6, Jul. 2013.
Section
Articles

References

PN-EN 10088-3:2007. Stale odporne na korozję – Część 3: Warunki techniczne dostawy półwyrobów, prętów, walcówki, drutu, kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia.

Wrobec S., Weber T.: Nowoczesne materiały żaroodporne. WNT, Warszawa 1982.

WWW.investa.pl „Stal nierdzewna. Poradnik”. Opracowany przez firmę INVESTA. 2012-11-05.

Dobrzański L.: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. WNT, Warszawa 2006.

Tasak E.: Spawalność stali konstrukcyjnych. Fotobit, 2002 r.

Praca zbiorowa pod red. J. Pilarczyka: Poradnik Inżyniera.
Spawalnictwo. T 1. WNT 2003.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>