Analiza możliwości kruchego pękania spawanych elementów konstrukcji stalowych

Main Article Content

Krzysztof Werner
Kwiryn Wojsyk

Abstract

W pracy przedstawiono ocenę zniszczenia stalowych złączy spawanych w wyniku kruchego pękania. Wykazano, że krytyczne wartości odporności na pękanie i rozwarcia czoła pęknięcia mogą być wyznaczone na podstawie wyników badania udarności. Dokonano wstępnej oceny dopuszczalnej długości szczelin (niezgodności spawalniczych) w tych złączach ze względu na możliwość kruchego pękania. The analysis of the possibility of fragile cracking steel units of welded constructions AbstractIn the work the opinion of possible destruction of steel welded joints in the result of fragile cracking was introduced. Show, that the critical values of the resistance on cracking and the crack tip opening displacement can be appointed on basis of the test results of the impact re- sistance. The preliminary opinion of the admissible length of fissures (welded joints’ incompatibilities) was executed in these joints because of the possibility of fragile cracking. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
K. Werner and K. Wojsyk, “Analiza możliwości kruchego pękania spawanych elementów konstrukcji stalowych”, WeldTechRev, vol. 87, no. 5, May 2015.
Section
Articles

References

Gwóźdź M., Michałowski T.: Elementy niezawodności stalowych spa- wanych zbiorników na ciecze i gazy płynne. Przegląd Spawalnictwa 3/2012 s. 3-10.

Prażmowski M., Rozumek D.: Rozwój pęknięć przy cyklicznym zginaniu w złączu cyrkon-stal powstałych w wyniku zgrzewania wybuchowego. Przegląd Spawalnictwa 4/2014 s. 45-50.

Stasiuk P., Karolczuk A., Kuczko W.: Rozkład naprężeń w krzyżowym złączu spawanym z uwzględnieniem rzeczywistego kształtu spoiny. Przegląd Spawalnictwa 1/2014 s. 29-33.

Kukla D., Grzywna P., Karczewski R.: Ocena rozwoju uszkodzenia zmęczeniowego na podstawie zmian i parametrów prądowirowych w kolejnych cyklach obciążenia. Przegląd Spawalnictwa 5/2014 s.
23-3.1

Kocańda S.: Zmęczeniowe pękanie metali, WNT Warszawa 198.

Neimitz A.: Mechanika pękania, PWN Warszawa 1998.

Brózda J.: Wprowadzenie do mechaniki pękania, Instytut Spawalnic- twa Gliwice 2008.

Rykaluk K.: Pęknięcia w konstrukcjach stalowych, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne Wrocław 2000.

Miśta J. Określanie wielkości niezgodności spawalniczych w oparciu o kryteria mechaniki pękania. Praca magisterska pod kier. K. Wojsyka, Częstochowa 2013.

PN-EN 875: Spawalnictwo -- Badania niszczące spawanych złączy me- tali -- Próba udarności -- Usytuowanie próbek, kierunek karbu i badanie. [11] PN-EN ISO 10045-1: Metale. Próba udarności sposobem Charpy’ego. Metoda badania.

PN-EN ISO 14556: Stal. Próba udarności Charpy-V oprzyrządowanym młotem wahadłowym. Metoda badania.

Most read articles by the same author(s)